Lietošanas noteikumi


Publicēts - 18.04.2012

1.  Noteikumos lietotie termini

1.1. Klientu portāls - G4S Latvia interneta mājas lapā https://e-g4s.lv/ izveidota G4S Latvia pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina klientu piekļuvi sniegtajiem G4S Latvia pakalpojumiem internetā.

1.2. Lietotājs - G4S Latvia klients (fiziska vai juridiska persona), kurai ir ar G4S Latvia vismaz viens pakalpojumu līgums.

1.3. Piekļuves parametri - Lietotāja izvēlēta unikāla piekļuves parametru kombinācija.

1.4. Grafiskais drošības kods – kodu kartē esošs ciparu un/vai burtu kods, ko lieto, pieslēdzoties Klientu portālam no G4S Latvia interneta mājas lapas.

1.5. Lietotāja parole - Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Klientu portālam.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā G4S Latvia nodrošina Lietotājam piekļuvi sniegtajiem G4S Latvia pakalpojumiem internetā.

2.2. Lai kļūtu par Klientu portāla lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas pieteikums un jāiepazīstas ar Klientu portāla lietošanas noteikumiem. Reģistrācijas pieteikumu aizpilda G4S Latvia pakalpojumu līguma slēdzējs vai viņa pilnvarota persona. Reģistrācijas pieteikumi tiek apstrādāti darba dienās laikā no 9.00 līdz 18.00.

2.3. Lai nodrošinātu klientu datu aizsardzību, ar attiecīgo klientu sazināsies G4S Latvia darbinieks un lūgs autorizēt Lietotāja piekļuvi Klientu portāla datiem.

2.4. Pēc Lietotāja apstiprināšanas, darbības Klientu portālā uzsāk vienā no šādiem veidiem:

2.4.1. Lietotājam ievadot pareizus Piekļuves parametrus, reģistrējoties G4S Latvia interneta mājas lapā https://e-g4s.lv/;

2.4.2. Lietotājam izmantojot G4S Latvia interneta mājas lapā https://e-g4s.lv/ pieejamo saiti autorizācijai internetbankā, kas nodrošina pieeju Klientu portālam izmantojot internetbankas autorizāciju.

2.5. Ja Lietotājam ir reģistrēta kodu karte, Lietotājam pēc pareizas Piekļuves parametru norādīšanas ir jānorāda kāds no kartē esošajiem pieejas kodiem. Nepareiza koda norādīšanas gadījumā tiek prasīts ievadīt to pašu kodu. Ja Lietotājs vairākkārtīgi ir norādījis nepareizi Piekļuves parametrusvai kodu, Lietotāja konts tiek bloķēts.

2.6. Klientu portāls ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi Klientu portāla darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Klientu portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

 

3.  Piekļuves parametri un Lietotāja identifikācija

3.1. Darbam Klientu portālā Lietotājs izmanto šādus Piekļuves parametrus: fiziskas personas – vārdu, uzvārdu, juridiskas personas – nosaukumu (firmu), Lietotāja paroli, grafisko drošības kodu un norāda e-pasta adresi.

3.2. Noteikumu 2.4.2. punktā noteiktajā gadījumā Lietotāja identifikācija notiek saskaņā ar attiecīgās bankas noteikto identifikācijas procedūru un salīdzinot no bankas saņemtos identifikācijas parametrus ar G4S Latvia sistēmā reģistrētajiem datiem. Šajā gadījumā portāla Lietotāja vārda un paroles ievads nav nepieciešams.

3.3. Piekļuves parametri un, Noteikumu 2.4.2. punktā noteiktajā gadījumā, attiecīgās bankas identifikācijas procedūrās noteiktie identifikācijas un piekļuves parametri ir konfidenciāli.

 

4.  Lietotāja saistības un atbildība

4.1. Lietotājs apņemas:

4.1.1. ievērot Noteikumus un nodrošināt, lai personas, kuras Lietotājs pilnvaro izmantot Klientu portālu, iepazītos un ievērotu Noteikumus;

4.1.2. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērst trešo personu iespēju to uzzināt, kā arī pēc G4S Latvia pieprasījuma mainīt Piekļuves parametrus;

4.1.3. ja konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties rakstveidā vai pa telefonu informē G4S Latvia;

4.1.4.nevienam neizpaust savus identifikācijas datus portālā;

4.1.5. neizmantot trešo personu pieslēguma parametrus;

4.1.6. sniegt savlaicīgu un precīzu šo Noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi.

4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa Piekļuves parametrus, kā arī jebkurus citus G4S Latvia pilnvarotu personu vai internetbanku piešķirtos identifikācijas parametrus.

 

5. G4S Latvia saistības, tiesības un atbildība

5.1. G4S Latvia apņemas:

5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Noteikumiem;

5.1.2. nodrošināt Klientu portālā pieejamo G4S Latvia pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.  G4S Latvia pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši līgumiem un to nosacījumiem, kuru kopijas var saņemt pēc pieprasījuma;

5.1.3. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju.

5.2. G4S Latvia ir tiesības:

5.2.1. uzkrāt un apstrādāt informāciju par Klientu portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas Klientu portāla ietvaros tiek nodota G4S Latvia;

5.2.2. pievienot/labot/dzēst/ieslēgt/izslēgt/atbloķēt Lietotāja kontu;

5.2.3. pievienot/nomainīt Lietotāja kodu kartes datus, importējot kartes datus CSV formātā. Kodu kartes kodi un paroles tiek glabāti datubāzē kontrolsummu veidā (salted and hashed);

5.2.4. nomainīt Lietotāja paroli tās aizmiršanas gadījumā vai, ja konts ir bloķēts pēc neveiksmīgiem pieslēgšanās mēģinājumiem;

5.2.5. apskatīt Lietotāja darbību žurnālu.

5.3. G4S Latvia nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Klientu portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība Klientu portāla lietošanas nosacījumiem.

5.4. G4S Latvia neatbild par sekām, kādas rodas, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas Klientu portālam.

5.5. G4S Latvia nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies, tajā skaitā, bet ne tikai G4S Latvia tīkla un Klientu portāla uzlabošanas vai profilakses laikā.

 

6. Klientu portāla pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

6.1. G4S Latvia pārtrauc Klientu portālā piedāvāto pakalpojumu sniegšanu Lietotājam:

6.1.1. ja G4S Latvia ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotājam attiecīgā pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;

6.1.2. ja G4S Latvia rodas pamatotas bažas par Klientu portāla nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;

6.1.3. ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus.

 

7. Citi noteikumi

7.1. Noteikumi stājas spēkā ar Klientu portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir G4S Latvia klients. Klientu portāla lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, G4S Latvia paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un piekrīt tiem.

7.2. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti un, pamatojoties uz Noteikumiem dotie Lietotāja rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.

7.3. G4S Latvia ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Klientu portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Klientu portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu. G4S Latvia nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies Lietotājam vai var rasties pēc minētajām izmaiņām.

7.4. G4S Latvia neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Klientu portālu, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus.

7.5. Klientu portālā piedāvātajiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo pakalpojuma saņemšana tiek uzsākta ar Lietotāja piekrišanas brīdi. Lietotājam ir tiesības izbeigt pakalpojuma saņemšanu vai to mainīt kārtībā, kāda norādīta konkrētā pakalpojuma līgumā.

7.6. Apmeklējot G4S Latvia interneta mājas lapu https://e-g4s.lv/, Jūs apstipriniet savu piekrišanu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā G4S Latvia nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai seku radītiem) sakarā ar publicēto informāciju interneta mājas lapa https://e-g4s.lv/ vai, izmantojot norādīto saiti uz trešo personu interneta vietnēm.

7.7. G4S Latvia interneta mājas lapa https://e-g4s.lv/ ir aizsargāta ar autortiesībām, un viss G4S Latvia intelektuālais īpašums (tai skaitā preču zīmes, patenti un dizaini) un zīmoli, kas iekļauti interneta mājas lapā https://e-g4s.lv/, ir G4S Latvia īpašums. Šīs interneta mājas lapas vietnes saturu Jūs varat glabāt datorā vai drukātā veidā vienīgi savai personiskajai un nekomerciālai lietošanai. Jebkāda informācijas pārpublicēšana, pārveide vai adaptēšana bez iepriekšējas saskaņošanas ar G4S Latvia rakstiskā veidā nav atļauta.